Runsten U969, L1941:2596, Uppsala 82:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U969, L1941:2596
Foto av Runsten U969, L1941:2596
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ragnviðr lät resa stenen … sin far. Och Ásmundr högg.

Visa originaltolkning och runtext

rahnuiþr ' lit ' rita st… … ' faþur sin ' in osmunrt hiu

rahnuiþr ' lit ' rita st… … ' faþur sin ' in osmunrt hiu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Gravfält med runstenar och minnessten inom en yta av 60x20-40m (NV-SÖ) bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöras av 6 rundas tensättningar, 2) 2 runstenar och 3) 1 minnessten. De rundastensättnin garna är 3,5-9 m diam (fem är 3,5-6 m diam, en är 9m diam) och 0 ,1-0,2 m h. Övertorvade ett par med i ytan ochkanterna enstaka 0 ,3-0,6 m st stenar. Den minsta har delvissynlig kantkedja, 0,1-0 ,2 m h, av 0,25-0,35 m l stenar. Den somär 6 m diam har intill V NV kanten en kantställd sten, 1,9x0,5 mst (NV-SÖ) och 1 m h. Möj ligen ursprungligen rest. Dennastensättning är urschaktad i N de len. Den störstastensättningen, belägen i NV:e delen, har i S ka nten enmöjligen ursprungligen rest sten, nu kullfallen. 1,75 m l (N-S),1 m br och 0,4 m tj. Från centrala delen och ut till NV k antenär en urschaktning. 5x2 m st (NV-SÖ) och 0,15 m dj. Två har gropi mitten, 1 resp 1,5 m diam och 0,1 resp 0,15 m dj. Den sen areav denna är kantskadat i SÖ av en gammal väg. De två runstenarna är belägna i VSV kanten av gravfältet. Den N är 1,35 m h,1,1 5 m br (NV-SÖ) och 0,7 m tj. Ristningen på den SV bredsidan.Runh öjd 6-7 cm. Den S är numera 1,1 m h, 2 m br (NV-SÖ) och0,35 m tj . Ristningen på den SV bredsidan. Runhöjd 6-8 cm. Övredelen är a vslagen och saknas. Minnesstenen, belägen i ÖSÖ:edelen, är av gr anit, liggande, 1,6x1,1 m st (N 10cg V-S 10cg Ö)och intill 0,4 m h. På den mot V svagt sluttande plan ovansidanär inristat följa nde inskrift: "TILL MINNE AV EN BATALJONUPPLÄNDSKT INFANTERI SOM HÄR HADE SIN UTRUSTNINGSPLATSBEREDSKAPSÅREN 1940 - 1945 KAMRATF ÖRENINGEN UGGLORNA RESTESTENEN ÅR 1970" Inristningen är fylld med svart färg 1,25 mSSV härom är en informationsskylt uppsatt av kamratföreningenUgglorna. Gravfältet övertväras i centrala de len av en väg(NÖ-SV). Gravfältet är beväxt med små dungar av löv träd. Yngrejäå-gravfält till Bolsta (se även nr 72). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låga moränförhöjningar i flack lerslätt. Grönområde av hagmarkskaraktär omgivet av tomtmark.

I NV intill tomtgräns (NÖ-SV); i ÖSÖ intill tomtgräns(NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.871362
Longitud: 17.697575
Lämnings-ID: L1941:2596
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 82:2
Sveriges runinskrifter: U969, U970
Plats: Bolsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2596