Runsten U958, L1939:5689, Danmark 241 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U958, L1939:5689
Foto av Runsten U958, L1939:5689
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Detta är till minne av Signjóti. Hans son Sigviðr gjorde runorna. Þorgautr huggen.

Visa originaltolkning

[…tr ' sihniuta · is þita kiarþi sun · hans s]ihuiþr ' [runa þurhutr · risti]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, block av ljus granit, 1,2x0,9 m och 0,5 m h. Runhöjd 8 cm. Endast 7 runor bevarade - "ihuiþr".
Runstenen, ursprungligen ca 1,65 m h och 1,2 m br, söndersprängdes år 1869 och bortfördes till fyllning i järnvägsbron över Sävjaån. Hela inskriften är dokumenterad - "Efter Signjute är detta. Hans son Sigvid gjorde runorna. Torgöt ristade".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Belägen i NÖ delen av gravfältet RAÄ-nr Danmark 71:1

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.834146
Longitud: 17.723486
Lämnings-ID: L1939:5689
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 241
Sveriges runinskrifter: U958 (Upplands runinskrifter)
Plats: Villinge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd finkornig granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5689