Runsten U957, L1944:7581, Danmark 8:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U957, L1944:7581
Foto av Runsten U957, L1944:7581
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gerðarr och Ulfr och Holmbjǫrn och Ábjǫrn och Rúni, de lät hugga stenen till minne av Jarl, deras fader; Arnfríðr till minne av sin husbonde.

Visa originaltolkning och runtext

kerþar ' ok ' ulfr ' ok ulbiarn ' ok ' abiarn ok runi + þair ' litu hakua ' stain ' at ' iarl faþur sin ' arfriþ(r) at ' bonta sin

kerþar ' ok ' ulfr ' ok ulbiarn ' ok ' abiarn ok runi + þair ' litu hakua ' stain ' at ' iarl faþur sin ' arfriþ(r) at ' bonta sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2 m hög. Största bredd vid basen 1,60 m (Ö-V). Från basen avsmalnande mot toppen med rak Ö sida och lutande V sida, 0,5 m tjock vid mitten av basen. Tunnare mot sidorna. Närmast triangulär genomskärning. Ristningen vetter mot S. Runhöjd 7-8 cm. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gärdar och Ulv och Holmbjörn och Åbjörn och Rune de läto hugga stenen efter Jarl, sin fader, Arnfrid efter sin man."

Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerdal. Åkermark.

35 m NÖ om ägogräns (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.846295
Longitud: 17.767904
Lämnings-ID: L1944:7581
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 8:1
Sveriges runinskrifter: U957 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7581