Runsten U956, L1944:6730, Danmark 4:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U956, L1944:6730
Foto av Runsten U956, L1944:6730
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Steinhildr lät resa denna sten till minne av Viðbjörn, hennes man, en resande till Grekland. Må Gud och Guds moder hjälpa hans själ. Ásmundr Kárisson markerade."

Visa originaltolkning och runtext

' stniltr ' lit · rita stain þino ' abtiʀ ' uiþbiurn ' krikfara ' buanta sin kuþ hialbi hos| |salu| |uk| |kuþs u muþiʀ osmuntr kara sun markaþi

' stniltr ' lit · rita stain þino ' abtiʀ ' uiþbiurn ' krikfara ' buanta sin kuþ hialbi hos| |salu| |uk| |kuþs u muþiʀ osmuntr kara sun markaþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit 2,3 m lång, 1 m bred SÖ+NV. Synlig tjocklek 0,2-0,4 m. Kullfallen åt NÖ. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Spetsen något avsneddad. Troligen ej avbruten som uppges i exerpten, men har stark vinkel i mitten. (Bör resas upp och eventuellt även flyttas till åkerkanten 12 m N om nuvarande plats).

Enligt Upplands runinskrifter består runstenen av ett stenblock med säregen form, där ristningsytan utgjörs av två plan som bildar en trubbig vinkel mot varandra. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stenhild lät resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfarare, sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Åsmund Kåreson ristade."

Rest och uppmålad 1988.
Uppmålad 2008.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerdal. Åkermark.

16 m S 15cg Ö om vägkant (Ö 5cg N-V 5cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.848177
Longitud: 17.771081
Lämnings-ID: L1944:6730
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 4:1
Sveriges runinskrifter: U956 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vedyxa
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6730