Runsten U950, L1944:7441, Danmark 73:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U950, L1944:7441
Foto av Runsten U950, L1944:7441
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnbjörn lät resa stenen till minne av Ás-… … son; och Nefgeirr till minne av sin bror.

Visa originaltolkning och runtext

kunbiarn ' lit ' risa ' stin at ' [asif… … …u]n ' in nefkiʀ ' at ' broþur sin

kunbiarn ' lit ' risa ' stin at ' [asif… … …u]n ' in nefkiʀ ' at ' broþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,7 m hög och 1,1 m bred N 40cg Ö-S 40cg V och 0,1-0,4 m tjock. Svagt avrundad mot toppen. Plan inskriftsida och något skrovlig baksida. Ristningen vetter mot Ö 20cg S. Stenen vetter mot V 40cg N. Runhöjd 6-7 cm. Se skiss i inventeringsboken!

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnbjörn lät resa stenen efter Ås- ... (sin) son, och Nävger efter sin broder."

Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt NÖ-sluttande lermark. Impediment mellen åker och väg.

3 m N 30cg V om vägkant (Ö 30cg N-V 30cg S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.841056
Longitud: 17.757789
Lämnings-ID: L1944:7441
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 73:1
Sveriges runinskrifter: U950 (Upplands runinskrifter)
Plats: Myrby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7441