Runsten U949, L1944:7171, Danmark 24:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U949, L1944:7171
Foto av Runsten U949, L1944:7171
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... stenen som restes till minne av <--lkir>, hans far. Han ..."

Visa originaltolkning

… …s- · stin · iftiʀ --lkir · faþur sin · ha… …iuþu…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög, 0,65 m bred (V 40cg S-Ö 40cg N) och 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot S 40cg Ö och är mycket sliten. Runhöjd 7 cm. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen efter ..., sin fader. Han ..."

Uppmålad 1973.
Rest, lagad och uppmålad 2002.
Stenen riktad och fundamentet markförstärkt 2020.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant.

5 m N 40cg V om vägkant (V 40cg S_Ö 40cg N): 1 m Ö 30cg N om å (N 30cg V-S 30cg Ö).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.863988
Longitud: 17.734288
Lämnings-ID: L1944:7171
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 24:1
Sveriges runinskrifter: U949 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7171