Runsten U948, L1944:7440, Danmark 99:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U948, L1944:7440
Foto av Runsten U948, L1944:7440
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Styðingr/Stœðingr lät resa stenen till minne av hans son Árna. Han reste till varje land (?) Þjalfi och Órœkja skar runorna till minne av sin bror.

Visa originaltolkning och runtext

' stʀþinkr × lit resa stin × iftʀ × arna × sun × sen × han × fyr × hayrt × lant × þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' iftʀ ' bruþur ' sin

' stʀþinkr × lit resa stin × iftʀ × arna × sun × sen × han × fyr × hayrt × lant × þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' iftʀ ' bruþur ' sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, 2,2 m hög och 1,2 m bred och 1 m tjock vid basen och 0,1 m tjock vid toppen. Triangulär genomskärning. Ganska raka kanter. Avspetsad topp. Ristingen vetter mot VSV varåt även stenen lutar något. Runhöjd 8-11 cm. se skiss i inventeringsboken. Upplysningsskylt står 0,5 m SÖ om runstenen. Odlingssten upplagd intill runsten utmed åkerkanten.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Stöding lät resa stenen efter Arne, sin son. Han for hayrt x lant. Tjälve och Orökja höggo runorna efter sin broder."

Skyltad 1976.
Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, bred lerslätt intill ålopp. Impediment mellen åkermark och å.

I N och Ö intill åkermark, i S intill Sävjaån.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.82524
Longitud: 17.736749
Lämnings-ID: L1944:7440
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 99:2
Sveriges runinskrifter: U948 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7440