Runsten U946, L1944:6814, Danmark 60:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U946, L1944:6814
Foto av Runsten U946, L1944:6814
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gusi/Gussi/Kúsi hade (detta) uppfostrat till minne av Áki och till minne av Ketill den åldrige.(?)

Visa originaltolkning och runtext

kusi × lit iʀaisa at aka aouk at katil arnukin

kusi × lit iʀaisa at aka aouk at katil arnukin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är raka och plana. Stenen lutar svagt mot SÖ. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runhöjd 9-12 cm. Se skiss i inventeringsboken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Guse (el. Gusse) lät resa efter Åke och efter Kättil den åldersitgne."

Uppmålad 1984.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

4 m SÖ om kyrkogårdsmur (NÖ-SV). 30 m N 20cg V om NV hörnet av Danmarks kyrkas sakristia.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833278
Longitud: 17.74499
Lämnings-ID: L1944:6814
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 60:1
Sveriges runinskrifter: U946 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6814