Runsten U945, L1943:718, Danmark 61:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U945, L1943:718
Foto av Runsten U945, L1943:718
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Signjótr och Áviðr lät resa stenen till minne av Ófeigr, deras far. Må Gud och Guds mor hjälpa hans ande. Fótr ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × auk × kus moþiʀ × fotr × risti × runaʀ ×

× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × auk × kus moþiʀ × fotr × risti × runaʀ ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket blanksliten. Runstenen uttogs hösten 1951 sammanfogades med fragment nr 119 och restes på kyrkogården. Runstenen är 2,25 m hög, 1,6 m bred (V 40cg N-Ö 40cg S) nedtill och 0,25 m tjock. Runhöjd 7-8,5 m cm. Runristningen vetter åt S 40cg V.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande. Fot ristade runorna."

Uttogs ur kyrkväggen , sammanfogades och restes 1951.
Uppmålad 1984.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danmark socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

6 m NV om NV hörnet av Danmarks kyrkas västtorn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Danmark socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.833047
Longitud: 17.744487
Lämnings-ID: L1943:718
Riksantikvarieämbetets ID: Danmark 61:1
Sveriges runinskrifter: U945 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Danmark
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:718