Runsten U913, L1944:9747, Börje 244:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U913, L1944:9747
Foto av Runsten U913, L1944:9747
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Eyndr(?) och Þróndr(?) lät resa stenen till minne av sin far Halfdan. Sveinn ordnade det.

Visa originaltolkning och runtext

(o)utr ' ok ' þ--otr ' litu ' rita stain etiʀ ' faþur ' sin ' halton ' suin ' riþ þt

(o)utr ' ok ' þ--otr ' litu ' rita stain etiʀ ' faþur ' sin ' halton ' suin ' riþ þt

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, ca 1,28 m hög, ca 1,70 m bred vid basen (Ö-V), intill 0,40 m tjock, avsmalnande uppåt. Runhöjd 6-8 cm. Inskriftssidan vetter mot S.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Önd (?) och Trond (?) läto resa stenen efter sin fader Halvdan. Sven ombesörjde detta."

Lagades och restes 1948.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börje socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark intill S foten av svag moränförhöjning. Hagmark intill åkermark.

6 m NNÖ åkerkant (VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Börje socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.875952
Longitud: 17.501017
Lämnings-ID: L1944:9747
Riksantikvarieämbetets ID: Börje 244:1
Sveriges runinskrifter: U913 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Börje
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9747