Runsten U911, L1941:7234, Vänge 85:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U911, L1941:7234
Foto av Runsten U911, L1941:7234
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<ukuþi> och Holmfríðr lät resa denna sten till minne av Jógeirr, deras bror.

Visa originaltolkning och runtext

ukuþi × auk · hulfriþ · litu · risa stin ' þina · at iu(k)aiʀ · bruþu- si…

ukuþi × auk · hulfriþ · litu · risa stin ' þina · at iu(k)aiʀ · bruþu- si…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 911, 1,6 m h, 0,9 m br (ÖSÖ-VNV) vid basen och 0,2 m tj, smalare upptill. Inskriften vetter mot SSV. Runhöjden är 7-8 cm. Stenen är nedsatt i en cementsockel. Samt lagad med stenkitt.6 m S om runstenen går en vägbank, 140 m l, 9 m br och intill 0,6m h. Vägen som utgör den gamla landsvägen har samma sträckning som på lantmäterikarta fr 1700-tal. Viss röjning av skymmande aspvegetation vore passande (stenen är helt dold). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning av moränmark. Igenväxande hagmark.

29 m ÖSÖ om SÖ hörnet av lada, 5,5 m NÖ om dike och 17 m S 30cgV om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.861782
Longitud: 17.366079
Lämnings-ID: L1941:7234
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 85:1
Sveriges runinskrifter: U911 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7234