Runsten U910, L1941:8115, Vänge 45:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U910, L1941:8115
Foto av Runsten U910, L1941:8115
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa stenen till minne av deras far; och till minne av Ingifastr …

Visa originaltolkning och runtext

… …un ' li[t]u ' raisa · sten eftiʀ · f[aþ]u[r sin ·] uk · [osi eft]iʀ [· inki]fast [irþbir …ir… niþiʀib …uk]

… …un ' li[t]u ' raisa · sten eftiʀ · f[aþ]u[r sin ·] uk · [osi eft]iʀ [· inki]fast [irþbir …ir… niþiʀib …uk]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,86 m h, 1,20 m br (N-S), 0,26 m tj. Ristningsytan vetter åt Ö. Runorna äro 6-7 m h. På baksidan är järnrör uppsatt som stöd. U 910. Stenen är täckt med mossa och lav. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

5 m NV om NV hörnet av uthus. Trädgård intill åkermark.

5 m SÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.847051
Longitud: 17.439819
Lämnings-ID: L1941:8115
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 45:1
Sveriges runinskrifter: U910 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8115