Runsten U891, L1941:2883, Uppsala-Näs 68:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U891, L1941:2883
Foto av Runsten U891, L1941:2883
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade dessa landmärken höjt … deras far.

Visa originaltolkning och runtext

þi… …-tu · raisa · merki · þe… … · faþur sin ·

þi… …-tu · raisa · merki · þe… … · faþur sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragmentet är av blågrå granit. Ristningen har rel tydlig imålning med röd färg. Enl Wessén/Jonsson, Upplands runinskrifter, s 599 (excerpterna) kan ännu ett fragment /U 892) av en runsten finnas i kyrkoväggen i närheten av U 891. Fragmentet är överrappat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant SV-sluttande lerdal. Kyrkogård med åker i SÖ-NV. I SV landsväg.

3 m N om SV hörnet och inmurad i utsidan av Kyrkans V gavel, omedelbart ovan markytan. (Kyrkan är orienterad VNV-ÖSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala-Näs socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.7877
Longitud: 17.594513
Lämnings-ID: L1941:2883
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala-Näs 68:1
Sveriges runinskrifter: U891 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2883