Runsten U889, L1941:8086, Åland 11:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U889, L1941:8086
Foto av Runsten U889, L1941:8086
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásulfr och Geirr, Fast-...\´ arvingar, de reste stenen. De ... för anden ..."

Visa originaltolkning och runtext

aosu[l]f(ʀ) ' uk| |kair × arfaʀ × fa(s)[t---fs ' stin ritu þiʀ saotr ' nau---]u furiʀ ' aot ' -anþursuki…noaʀ

aosu[l]f(ʀ) ' uk| |kair × arfaʀ × fa(s)[t---fs ' stin ritu þiʀ saotr ' nau---]u furiʀ ' aot ' -anþursuki…noaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,m h, 1,8 m br (N-S) och 0,3 m tj. Runhöjden 7-8 cm. Inskriften vetter åt Ö. Stenen kantskadad och delar av ristningen är borta. Stenen lutar kraftigt mot V och bör resas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åland socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Åker.

2,5 m V landvägsdike, 6 m V om väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åland socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.879892
Longitud: 17.269891
Lämnings-ID: L1941:8086
Riksantikvarieämbetets ID: Åland 11:1
Sveriges runinskrifter: U889 (Upplands runinskrifter)
Plats: Västerby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åland
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8086