Runsten U887, L1942:6305, Skogs-Tibble 49:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U887, L1942:6305
Foto av Runsten U887, L1942:6305
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jógeirr och Fastgeirr och Auðríkr/Eyríkr lät resa stenen till minne av Borggeirr, deras hyllade far. Auðríkr/Eyríkr högg dessa runor själv till minne av sin far. Tolka, den som kan."

Visa originaltolkning och runtext

× iokeʀ × auk × fastkeʀ × auk × au(r)(i)(k)r × litu · rita · sten × yftiʀ × borkeʀ × faþur sin frehn selfr · hiok × aurikr × yfti : sin · faþur · runi · þisa · roþi ' sa ' kuni

× iokeʀ × auk × fastkeʀ × auk × au(r)(i)(k)r × litu · rita · sten × yftiʀ × borkeʀ × faþur sin frehn selfr · hiok × aurikr × yfti : sin · faþur · runi · þisa · roþi ' sa ' kuni

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,15 m h. 1,55 m br (NNV-SSÖ), 0,2 m tj. Ristningen vetter åt VSV. Runhöjden är 6,1 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränrygg (Ö-V). Impediment i åker.

110 m N om landsvägen Hageby-Skogs-Tibble. 7 m NÖ om moränholmens SV-spets, 1 m SÖ om åker, (2 m NV om rönnträd).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Enda kända stenen av Örik, ornamentiken mycket skickligt gjord.

Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.816634
Longitud: 17.340635
Lämnings-ID: L1942:6305
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 49:1
Sveriges runinskrifter: U887 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skillsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig grovkornig granit
Runristare: Örik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Enda kända stenen av Örik, ornamentiken mycket skickligt gjord.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6305