Runsten U884, L1942:7039, Skogs-Tibble 5:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U884, L1942:7039
Foto av Runsten U884, L1942:7039
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Holmgeirr och Sigríðr …-fastr, de hade detta … till minne av Vígr, Holmgeirrs far. §B Ásmundr … markerade dessa runor. §C … De var …

Visa originaltolkning och runtext

§A hulmkaiʀ ' auk sikriþr ----fatsr ' þah l… … …o ' aftiʀ uih ' faur hulmkiʀs §B osmuntr ' s--- … …ʀ markaþu þisaʀ runo §C … þaʀ u… …

§A hulmkaiʀ ' auk sikriþr ----fatsr ' þah l… … …o ' aftiʀ uih ' faur hulmkiʀs §B osmuntr ' s--- … …ʀ markaþu þisaʀ runo §C … þaʀ u… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,75 m h, 1,7 m br (Ö 20cg S-V 30cg N) 0,9 m tj. Stenenär skadad, den övre V delen saknas. Tre ristningsytor åt NNÖ, åtNV, åt SSV. Av den sista inristningsytan torde mer än hälften saknas. Runhöjd: 7,5 cm. Stenen har spruckit i tre delar men är sammanhållen med tre järnkrampor. Två saknas vilka har sammanhållitde två översta delarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skogs-Tibble socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats åt Ö av moränrygg (NNÖ-SSV) i hagmark. Igenväxande.

5 m ÖSÖ om krök på mindre väg (gamla landsvägen) och 1,5 m S omvägbana.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skogs-Tibble socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.837137
Longitud: 17.310674
Lämnings-ID: L1942:7039
Riksantikvarieämbetets ID: Skogs-Tibble 5:1
Sveriges runinskrifter: U884 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Skogs-Tibble
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7039