Runsten U88, L2017:8738, Järfälla 41:1 i Järfälla, Stockholm
Foto av Runsten U88, L2017:8738
Foto av Runsten U88, L2017:8738
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Spjallboði och Uni/Unni lät resa stenen till minne av Tíðkumi (och) Ingiþóra.

Visa originaltolkning och runtext

s(b)ialbuþi : ok : uni : li(t)u : raistu : stain : at · (t)iþkuma : ikiþoru

s(b)ialbuþi : ok : uni : li(t)u : raistu : stain : at · (t)iþkuma : ikiþoru

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Nr1) Runsten, ljusgrå gnejs, 1,1 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,3 m tj.Runhöjd 7-10 cm. Ristningar vetter mot V. 1,3 m S 10cg V om nr 1Nr 2) Runsten, fragmentarisk mörkgrå granit, 1,5 m h, 0,5 m br(N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningar vetter mot V.Enligt 1600-talsuppgifterstod stenarna "inom en krets av mindre,runda stenar". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant. Avsats med berg i dagen i SÖ änden av bergrygg (NV-SÖ)och NV kanten av odlad dal. Hagmark

Ca 1 m Ö om väg, (N-S) och 10 m ÖNÖ om möte väg och cykelväg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 158 beskrivs även U 89.

Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401408
Longitud: 17.843408
Lämnings-ID: L2017:8738
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 41:1
Sveriges runinskrifter: U88 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skälby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 158 beskrivs även U 89.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8738