Runsten U875, L1943:1527, Hagby 61:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U875, L1943:1527
Foto av Runsten U875, L1943:1527
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þyrvé och Ingigerðr och Þjalfi, de lät resa denna sten till minne av Kalfr, Þyrvés man. Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

' þurui ' auk ' inkikirþ ' auk ' þialfi ' þaun litu rita stin þino ' aftiʀ kalf ' buanta þuruiaʀ ' kuþ hialbi hons| |sa`(l)´u| |uk| |kuþs muþi`ʀ´

' þurui ' auk ' inkikirþ ' auk ' þialfi ' þaun litu rita stin þino ' aftiʀ kalf ' buanta þuruiaʀ ' kuþ hialbi hons| |sa`(l)´u| |uk| |kuþs muþi`ʀ´

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten på gravfält (se Hagby 61:1) med 1 älvkvarsförekomst (se Hagby 61:4). Runstenen, U 875, är belägen i gravfältets SV del, och är 1,9 m hög,1,5 m bred (NÖ-SV) och 0,3 m tjock. Runhöjd 8 cm. På ristningsytan, som vetter mot NV finns 12 skålgropar, 6-8 cm diam och 0,5-1 cm djupa (se Hagby 61:4).
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tyrvi och Ingegärd och Tjälve de läto uppresa denna sten efter Kalv, Tyrvis man. Gud och Guds moder hjälpe hans ande."

Uppmålad 1975.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats mot Ö av moränrygg samt Ö-sluttande moränmark, ställvis brovblockig. Betad hagmark.

Ö om och invid landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.792763
Longitud: 17.369073
Lämnings-ID: L1943:1527
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 61:2
Sveriges runinskrifter: U875 (Upplands runinskrifter)
Plats: Focksta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1527