Runsten U874, L1939:2986, Hagby 217 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U874, L1939:2986
Foto av Runsten U874, L1939:2986
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jarl och … stenen till minne av Geirfastr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× iarl × auk × ti… …a-… …- × stain × at × [k]aiʀfast × faþur × sin ×

× iarl × auk × ti… …a-… …- × stain × at × [k]aiʀfast × faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 874, ca 1,5 m h, 1,32 m br och 0,5 m tj vid roten, avsmalnar uppåt. Stenens fulla längd är 1,92 m .

Tolkning: Jarl och ... stenen efter Gerfast, sin fader.
Låg tidigare som tröskelsten i vapenhuset till den medeltida kyrkan.
Runstenen återfanns 2016-10-03 av Emelie Sunding, Upplandsmuseet i samband med en schaktning för ny ringledare runt kyrkan. Den restes på nuvarande plats 24 maj 2017, ca 9 m NV om fyndplatsen.(Besiktning 2017, lst dnr 435-2588-17)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801543
Longitud: 17.376154
Lämnings-ID: L1939:2986
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 217
Sveriges runinskrifter: U874 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:2986