Runsten U873, L1943:5047, Gryta 66:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U873, L1943:5047
Foto av Runsten U873, L1943:5047
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þingfastr lät resa denna sten till minne av Holmgeirr, hans gode far, Ingas husbonde. Må Gud hjälpa hans själ. Balli ristade denna sten."

Visa originaltolkning och runtext

· þikfastr · lit · raisa · stain · þinsa · at · hulmkair · faþur · sin · koþan ·· kuþ · hielbi · sal hans · boanta · ikuʀ · bali · risi · stan · þinsa ·

· þikfastr · lit · raisa · stain · þinsa · at · hulmkair · faþur · sin · koþan ·· kuþ · hielbi · sal hans · boanta · ikuʀ · bali · risi · stan · þinsa ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,35 m hög, 1,6 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,55 m tjock. Avsmalnande uppåt. Lutar svagt åt S och stödes av en järnstång. På N sidan ristningen. Runhöjd 7-8 cm.
Följande text finns på en tavla V om stenen: "Runsten med inskrift från 1000-talet. Tingfast lät resa denna sten efter Holmger sin gode fader. Ingas man. Gud hjälpe hans själ. Balle ristade denna sten. Runstenen stod ursprungligen vid Örsundåns utlopp i Alstasjön. 200 m SÖ om sin nuvarande plats. Den tjänade som vägmärke där den gamla Eriksgatan korsade Örsundet. Runmästaren Balle har signerat ett tjugotal ristningar i Västmanland, SV Uppland och Södermanland."

Uppmålad 1981.
Uppmålad 2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ sluttningen av liten moränkulle, skogsudde i åkermark.

4 m S om landsväg, (Ö-V) 11 m S om liten körväg. (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.743409
Longitud: 17.282884
Lämnings-ID: L1943:5047
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 66:1
Sveriges runinskrifter: U873 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örsunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5047