Runsten U867, L1943:5347, Gryta 44:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U867, L1943:5347
Foto av Runsten U867, L1943:5347
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þjalfi gjorde bron till minne av Bolla(?), hans dotter. Áli/Alli och Óleifr lät hugga (detta) till minne av Þjalfi, deras far; Inga till minne av sin man. Må Gud befria deras själar."

Visa originaltolkning och runtext

+ þialfi + kiarþi + bro + at bulu + totuʀ sina + ali + ok + ola[ifr + l]itu hakua + at + þialfa + faþur sin + ika + at + uer sin + kuþ + liti + sal þaira

+ þialfi + kiarþi + bro + at bulu + totuʀ sina + ali + ok + ola[ifr + l]itu hakua + at + þialfa + faþur sin + ika + at + uer sin + kuþ + liti + sal þaira

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,78 m hög, 1,40 m bred (NÖ-SV) och 0,49 m bred. Ristningsytan är vänd mot S. I slutet av 1960-talet påträffades det sedan slutet av 1800-talet saknade nedre vänstra stycket av runstenen. Fragmentet hittades ca 200 m SSÖ om det ställe N om landsvägen och ca 270 m V 10cg S om Gryta kyrka där runstenen nu finns och dit också fragmentet flyttats. Runstensfragmentet är av ljusgrå spräcklig granit, 0,95 m långt, 0,55 m brett och 0,5m tjockt. Runhöjd 7-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tjälve gjorde bron efter Bolla, sin dotter. Ale (l. Alle) och Olev läto hugga (stenen) efter Tjälve, sin fader, Inga efter sin man. Gud give lättnad åt deras själ."

Stenen flyttades 1932.
Saknade fragmentet återfanns på 1960-talet.
Återfunna fragmentet inpassat 1976.
Uppmålad 1976.
Uppmålad 2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränbacke, hagmark.

5 m N om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74066
Longitud: 17.343045
Lämnings-ID: L1943:5347
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 44:1
Sveriges runinskrifter: U867 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5347