Runsten U866, L1943:5208, Gryta 75:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U866, L1943:5208
Foto av Runsten U866, L1943:5208
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Krókr lät resa denna sten till minne av Kári, hans far. Må Gud och Guds mor hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

krukr ' lit [ri]t[a] stin þino ' aftiʀ ' kara f(a)… … … [hi]albi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ

krukr ' lit [ri]t[a] stin þino ' aftiʀ ' kara f(a)… … … [hi]albi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,35 m hög, 1,83 m bred (N 30cg Ö-S 30cg V) och 0,15-0,35 m tjock. Stenen lutar svagt åt VNV. Ristningen är vänd mot ÖSÖ.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Krok lät resa denna sten efter Kåre, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ."

Rest och uppmålad 1967.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lerhaltig moränförhöjning, tomtmark.

14 m NÖ om NÖ kanten på manbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.780856
Longitud: 17.348797
Lämnings-ID: L1943:5208
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 75:1
Sveriges runinskrifter: U866 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5208