Runsten U862, L1944:6116, Balingsta 28:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U862, L1944:6116
Foto av Runsten U862, L1944:6116
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásgeirr och Gerðarr har rest denna sten till minne av sin bror Forsäll. Han var Gudbjörns arvtagare. Véseti snidade.

Visa originaltolkning och runtext

askeiʀ + auk + kiarþar × lata ' reis- ' þinsa ' (s)-(e)-(n) ' -(f)-iʀ ' bo(r)(o)þur ' sin · forsihl ' han uas ' arfi ' kuþbiona- …sti ' risi

askeiʀ + auk + kiarþar × lata ' reis- ' þinsa ' (s)-(e)-(n) ' -(f)-iʀ ' bo(r)(o)þur ' sin · forsihl ' han uas ' arfi ' kuþbiona- …sti ' risi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,3 m hög, 1,9 m bred vid basen (N-S) 0,3 m tjock. Ristningen vetter mot V. Runhöjden är 7-9 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åsger och Gärdar låta resa denna sten efter sin broder Forseal. Han var Gudbjörns arvinge. Visäte ristade."

Lagad och rest 1944.
Rengjorts och tätats i sprickor 1974.
Uppmålad 1976.
Skyltad 1978.
Uppmålad 2001.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Balingsta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats mot VNV vid foten av moränrygg. Hagmark.

18 m ÖSÖ om väg (N 40cg Ö-S 40cg V), 15 m S 40cg V om väg (Ö 40cg S-V 40cg N).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Balingsta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.768079
Longitud: 17.394286
Lämnings-ID: L1944:6116
Riksantikvarieämbetets ID: Balingsta 28:1
Sveriges runinskrifter: U862 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Balingsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6116