Runsten U85, L2014:8030, Spånga 341:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U85, L2014:8030
Foto av Runsten U85, L2014:8030
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Fullugi(?), de lät hugga stenen ... deras"

Visa originaltolkning och runtext

biorn : auk : fuluik : þaiʀ : litu : hakua : stain · … sin

biorn : auk : fuluik : þaiʀ : litu : hakua : stain · … sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,35 m h, 0,75 m br och 0,5 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot S.

Ändring dnr 6534/88: Flyttad till ny plats 1988-10-25 (nuvarande läge).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Vid Hässelby museum, Spånga sn.
7 m NV om SV hörn, 8 m VSV om NV hörn av hus (museibyggnad) och ca 20 m ÖNÖ om korsning gata/uppfartsväg (dnr 6539/88)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.377037
Longitud: 17.813636
Lämnings-ID: L2014:8030
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 341:1
Sveriges runinskrifter: U85 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8030