Runsten U845, L1944:7437, Dalby 241:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U845, L1944:7437
Foto av Runsten U845, L1944:7437
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gísl och Ásgeirr reste denna sten till minne av Björn, sin bror, den andre till minne av sin far."

Visa originaltolkning och runtext

[kisl × auk × oskaiʀ raistu stain × þina| |aftiʀ biarn buruþur ×] sin · onon · eftiʀ · faþ[ur sin]

[kisl × auk × oskaiʀ raistu stain × þina| |aftiʀ biarn buruþur ×] sin · onon · eftiʀ · faþ[ur sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, granit liggande, 0,9 m lång, största bredd 0,52 m och 0,3 m tjock. Orienterat i N 20cg V-S 20cg Ö. Runhöjd 7 cm. Imålad med grått. Fragmentet påträffades 22/7 1961 i samband med upptagning av stenfyllning till den gamla Vyggeby brons fästen (ca 5 m Ö 40cg S), vilket uppfördes av vägförvaltningen i Uppsala län. Man kan som antikvarie A-M Berg vid besiktningen 1961 konstatera att fragmentet utgör nedre högra delen av runstenen U 845 (Wessén/Jonsson, Upplands runinskrifter, s 484 f) som varit försvunnen sedan 1800-talet. Äldre uppgifter tyder på att runstenen stått på Ö sidan av bron. Den har sedan begagnats vid en brobyggnad.

Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften på U 845:"Gisl och Åsger reste denna sten efter Björn, sin broder, den andra efter sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttning av bäckravin i kraftigt NÖ-sluttande lerdal. NV delen av gammalt brofäste SV om landsväg. Omges av åker.

8 m S 10cg Ö om vägkorsning. 6 m SV om landsväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett fragment återfunnet.

Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.767882
Longitud: 17.552471
Lämnings-ID: L1944:7437
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 241:1
Sveriges runinskrifter: U845 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viggby (nu: Viggeby) bro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Ett fragment återfunnet.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:7437