Runsten U844, L1943:193, Dalby 113:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U844, L1943:193
Foto av Runsten U844, L1943:193
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gísl och Björn och Ásgeirr lät resa stenen till minne av sin far Þorsteinn.

Visa originaltolkning och runtext

[kisl × a]uk × biarn × auk × askiʀ × litu × raisa × stai[n × at × þorstin fa]þur sin ×

[kisl × a]uk × biarn × auk × askiʀ × litu × raisa × stai[n × at × þorstin fa]þur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,27 m hög, 1 m bred vid basen (V 40cg N-Ö 40cg S). Inskrift åt N. Runhöjd 6-7 cm. Stenen är uppställd på berghäll och har på baksidan några stödstenar 0,3-0,6 m stora.
Revideringen 1980: Runstenen som har nr U 844 i Westin/Jansson, Upplands runinskrifter, s 482 f, var i slutet av 1600-talet intakt och stod vid Viggeby bro på V sidan, enligt äldre uppteckningar. Efter att ha tjänat som trappsten till en av gårdarna i Viggeby placerades stenen vid vägen omkring 1870. Den restes på nuvarande plats genom riksantikvarieämbetets försorg 1946.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gisl och Björn och Åsger läto resa stenen efter Torsten, sin fader."

Restes 1946.
Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg med berg i dagen. Tomtmark.

3 m SV om landsväg, 15 m V 40cg N om inkörsväg till gård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.766817
Longitud: 17.555112
Lämnings-ID: L1943:193
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 113:1
Sveriges runinskrifter: U844 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:193