Runsten U843, L1943:585, Dalby 274:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U843, L1943:585
Foto av Runsten U843, L1943:585
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Harðgeirr och Þorsteinn (och) Mungeirr och Ketilmundr lät resa stenen till minne av Ulfr, deras fader.

Visa originaltolkning och runtext

[arþkaiʀ auk × þurstain × munkaiʀ × auk × ketilmutr litu × raisa × stain × nftiʀ × ulf × faþur sin]

[arþkaiʀ auk × þurstain × munkaiʀ × auk × ketilmutr litu × raisa × stain × nftiʀ × ulf × faþur sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, förkommen. Under 1600-talet flera gånger omnämnd av olika upptecknare. I Penningskiölds Monumentala möter den bästa lägesbeskrivningen: "På Hässle sudra gärde wid wägen i begge gärdeshörnen finns en afslagen Runesteen, det ena stycke stod i wästra gärdet, men foten inom gärdzgården, öster om, behållandes lichwäl sammanfogader sin forna fullkomlige öfwerskrifft---" Ärnumera förkommen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerslätt. Åkermark intill ägoväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.752916
Longitud: 17.562064
Lämnings-ID: L1943:585
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 274:1
Sveriges runinskrifter: U843 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:585