Runsten U841, L1943:668, Dalby 125:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U841, L1943:668
Foto av Runsten U841, L1943:668
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa stenen till minne av … sin far/bror.

Visa originaltolkning och runtext

[… …t · raisa × s]-ain × ef-… … […-r sin]

[… …t · raisa × s]-ain × ef-… … […-r sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av, mörkgrå finkornig granit, 0,95 m lång och 0,48 m bred. Fragmentet är inmurat i väggen och har rest av inskrift och kors. Ristningen har en tydlig imålning. Det påträffades 1958 vid restaureringsarbeten i kyrkan.
Enligt Upplands runinskeifter, torde förutom 125:1, runstenen U 840, ytterligare två fragment av runstenar vara inmurade i Dalby Kyrkas mur. På detta tyder uppteckningar från 1600-talet. Inget av dessa fragment verkar dock vara identiskt med det 1958 funna 125:2. Möjligen kan de ha hört ihop.

Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften på fragmentet:"... stenen efter ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dalby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränförhöjning invid brant sjödalgång. Avplanad gräxbeväxt kyrkogårdsplan.

På mitten av S långsidan av kyrkans långhus, yttre muren ca 4,5 m ovan markytan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett fragment återfunnet 1958.

Vill du se flera runstenar i Dalby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.759775
Longitud: 17.57317
Lämnings-ID: L1943:668
Riksantikvarieämbetets ID: Dalby 125:2
Sveriges runinskrifter: U841 (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Ett fragment återfunnet 1958.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Dalby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:668