Runsten U837, L1942:3643, Nysätra 98:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U837, L1942:3643
Foto av Runsten U837, L1942:3643
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Holmgeirr(?) … Ingvarr\´(?) följe. Må Gud hjälpa...

Visa originaltolkning och runtext

… …k × hulmk… … …(r)s + liþ × kuþ × hialb(i) …

… …k × hulmk… … …(r)s + liþ × kuþ × hialb(i) …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rest av runsten, ljus gråsten, 0,75 m h, 0,25 m tj. 1,52 m h iÖ-V. Rektangulär genomskärning. På N sidan ristningen. Runhöjd 10-10,5 cm. Stenen är avslagen samt spräckt på mitten. Lutar svagtåt S. Endast en mindre del av runslingans nedre del är kvar. Enl.uppgift av hr A. Vallin, Mosta, har runstenen tidigare stått 43m N 10cg Ö om den plats, där den nu står. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Blockrik N-sluttning från berghöjd (rygg), Ö-V, med moränavlagringar, skogsmark. Lövskog.

45 m Ö 29cg S om brukningsväg, 5 m SV om åkerkant. 9 m S om spetsen av i åker utskjutande, trubbig udde.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749412
Longitud: 17.255925
Lämnings-ID: L1942:3643
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 98:1
Sveriges runinskrifter: U837 (Upplands runinskrifter)
Plats: Alsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Äskil 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3643