Runsten U831, L1943:5204, Giresta 25:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U831, L1943:5204
Foto av Runsten U831, L1943:5204
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ígull lät resa upp stenarna till minne av Loðinn, hans son.

Visa originaltolkning och runtext

× ihu- … …aisa + ste(n)a + ifti(r) × luþin × sun × sin ×

× ihu- … …aisa + ste(n)a + ifti(r) × luþin × sun × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd sandsten, 1,2 m hög, 0,75 m bred (Ö-V), 0,07 m tjock. Runhöjd 8 cm. Stenen hittades för 35 år sedan i diket ÖNÖ om kyrkogårdsmuren ungefär mitt för kyrkans ÖNÖ gavel. Dnr 301/69.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...lät resa stenarna efter Luden, sin son."

Uppmålad 1968.

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Giresta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrka.

Nuvarande placering: Stenen har rests på trädsockel mot kyrkans V innervägg, på höger sida i ett avsmalande utrymme i kyrkans kyrkans skepp. Ristningsytan mot Ö. Enligt anteckning av Runverket 1995, står fragmentet i Giresta kyrkas vapenhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Giresta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.7237
Longitud: 17.345778
Lämnings-ID: L1943:5204
Riksantikvarieämbetets ID: Giresta 25:1
Sveriges runinskrifter: U831 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Giresta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5204