Runsten U829, L1943:4894, Giresta 37:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U829, L1943:4894
Foto av Runsten U829, L1943:4894
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Forkunnr och Gunnarr, de lät hugga denna sten till minne av Ǫnundr, deras fader, Auðfríðrs husbonde. Balli ristade denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

' furkuntr · auk · kuanr · þnir · litu · hakua : stain : þinsa · at · anut '' faþur · sin · boanta · auþfriþaʀ · bali : risti · stan · þisa ·

' furkuntr · auk · kuanr · þnir · litu · hakua : stain : þinsa · at · anut '' faþur · sin · boanta · auþfriþaʀ · bali : risti · stan · þisa ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, flyttblock av röd granit, 1,5 m hög, 2,8 m bred (NÖ-SV), 0,8 m tjock. På SÖ sidan ristningen inom en yta, som är 1,7x1,3 m. Ristningen lutar mot NV. Runhöjd 7-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Forkunn och Gunnar de läto hugga denna sten efter Anund, sin fader, Ödfrids man. Balle ristade denna sten." Ristaren har på flera ställen utnyttjat naturliga sprickor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Giresta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

1 m NV om kraftledning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Giresta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705748
Longitud: 17.302367
Lämnings-ID: L1943:4894
Riksantikvarieämbetets ID: Giresta 37:1
Sveriges runinskrifter: U829 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Giresta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4894