Runsten U825, L1943:1434, Holm 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U825, L1943:1434
Foto av Runsten U825, L1943:1434
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade arrangerat(?) … till minne av(?) sin son Holmgeirr(?). Svarthǫfði …

Visa originaltolkning och runtext

kuln… let · raþa -…k--k-- ytʀ · -un …(i)n · hulmkʀ suathafþi --…

kuln… let · raþa -…k--k-- ytʀ · -un …(i)n · hulmkʀ suathafþi --…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusröd granit, 1,3 m hög, 0,8 m bred (Ö 30cg N-V 30cg S) och 0,4 m tjock. Avsmalnande uppåt. På SSÖ sidan ristningen. Runhöjd ca 7-8 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... lät ... efter(?) sin son Holmger. Svarthövde ..."

Under 2021 ombesörjde Upplandsmuseet att stenen, som stått lös, markförankrades.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Holm socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Rest av fast häll. Bergryggrupp med moränavlagringar (NNV-SSÖ), åkerholme.

32 m NNV om väg, (VNV-ÖNÖ) 6-7 m VSV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Holm socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.722882
Longitud: 17.483282
Lämnings-ID: L1943:1434
Riksantikvarieämbetets ID: Holm 2:1
Sveriges runinskrifter: U825 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Holm
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1434