Runsten U818, L1943:6413, Kulla 16:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U818, L1943:6413
Foto av Runsten U818, L1943:6413
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Knútr och Arnbjǫrg och Guðvér(?) och Gunnarr och Halfdan och Ingifastr reste denna sten … i Grjót och sarkofag/hospice och bro. Må Gud nu hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

[knutr : auk : arnburk : auk : kusu]ir : auk : ku[n]ar : auk : halftan : auk : ikifastr [: ristu : stain : þinsi … ---- i : k]rutum : auk : likhus : auk : bru : k[uþ : hiabi : ot has : nu]

[knutr : auk : arnburk : auk : kusu]ir : auk : ku[n]ar : auk : halftan : auk : ikifastr [: ristu : stain : þinsi … ---- i : k]rutum : auk : likhus : auk : bru : k[uþ : hiabi : ot has : nu]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörkgrå granit, 1,3 m h, 0,65 m br (N 30cg V-S 30cg Ö),0,4 m tj. Ristningen på ÖNÖ sidan. Uppmålad. Runhöjd 5-6 cm. Uppmålningen i dåligt skick. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kulla socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NNÖ kanten av moränrygg, väkant.

45 m VNV om ladugård och 1 m SV om uppfartsväg. (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kulla socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.689188
Longitud: 17.448208
Lämnings-ID: L1943:6413
Riksantikvarieämbetets ID: Kulla 16:1
Sveriges runinskrifter: U818 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Kulla
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6413