Runsten U815, L1943:1111, Hjälsta 1:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U815, L1943:1111
Foto av Runsten U815, L1943:1111
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" lät resa stenen till minne av Ǫnundr, hans far, och till minne av ... hans mor. Må Gud hjälpa deras själar."

Visa originaltolkning

[i-rkiorþ · lit · raisa · stain] · at ' anut ' faþur · sin [auk at …tau-…] moþur sina · kuþ · hiebi · sal · þair-

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,95 m hög, 1,05 m bred (N-S), 0,55 m tjock. Nästan rektangulär sida med svagt rundad topp. Ristningen på Ö sidan. Runhöjd 7-8 cm. Beväxt med lava. Sten lutar något åt V (ca 30cg).
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... lät resa stenen efter Anund, sin fader, och efter ..., sin moder. Gud hjälpe deras själ."

Lagades och restes 1946.
Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

15 m NNÖ om gränsen mot Övergran sn. (VNV-ÖSÖ). Direkt intill åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662363
Longitud: 17.446459
Lämnings-ID: L1943:1111
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 1:1
Sveriges runinskrifter: U815 (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälsunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1111