Runsten U813, L1943:1786, Hjälsta 17:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U813, L1943:1786
Foto av Runsten U813, L1943:1786
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Víkingr(?) lät resa stenen till minne av … son … Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

[uiki…r · le- …-isa · stain …t · r… …]n · sun [· r--nuktr · ku]þ · hielb[i · sal · oais]

[uiki…r · le- …-isa · stain …t · r… …]n · sun [· r--nuktr · ku]þ · hielb[i · sal · oais]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå granit, 1,05 m hög, 0,7 m bred (NNV-SSÖ), 0,3 m tjock. Ristningen på VSV sidan. Fragmentet står uppstöttat av smärre stenar och lutar mot en jordfast sten i ÖNÖ.
Enligt uppgift ligger troligen rester av runstenen i gårdens brunn.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Viking(?) lät resa stenen efter ... son ... Gud hjälpe hans själ."

Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg (NV-SÖ), skogsdunge, betesmark.

32 m N 40cg V om NV knuten på ekonomibyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:65f) läser stain... ...t · r... ...] ...n · sun, vilket tolkas \"[stæina at] ... [sinn], sun

Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.68542
Longitud: 17.414682
Lämnings-ID: L1943:1786
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 17:3
Sveriges runinskrifter: U813 (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Stille (1999b:65f) läser stain... ...t · r... ...] ...n · sun, vilket tolkas \"[stæina at] ... [sinn], sun
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1786