Runsten U812, L1943:1229, Hjälsta 33:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U812, L1943:1229
Foto av Runsten U812, L1943:1229
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

hans far. Han dog i England.

Visa originaltolkning och runtext

× faþur × sin × saʀ × uarþ × tauþr × o eg×loti ×

× faþur × sin × saʀ × uarþ × tauþr × o eg×loti ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå stenart, 1,35 m hög, 0,85 m bred (Ö-V), 0,35 m tjock. Rektangulär genomskärning. På S sidan ristningen. Enligt Upplands runinskrifter har 33:2 och 33:4 tidigare varit inmurade i kyrkomuren. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...sin fader. Han blev död i England." Detta är uppenbarligen slutet av en inskrift, vars början har stått på en annan sten, vilken är okänt.

Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning från moränrygg (Ö-V), betesmark.
V om kyrkogården.
7 m V 8cg N om nr 33:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688555
Longitud: 17.384397
Lämnings-ID: L1943:1229
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 33:2
Sveriges runinskrifter: U812 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälsta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1229