Runsten U811, L1943:1228, Hjälsta 33:4 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U811, L1943:1228
Foto av Runsten U811, L1943:1228
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

fas(t)…(ʀ) + þuliak × oaʀtþiol × atiurai × fasatiʀ + þaloi + oaʀfsai

fas(t)…(ʀ) + þuliak × oaʀtþiol × atiurai × fasatiʀ + þaloi + oaʀfsai

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörkgrå stenart, 1,6 m hög, 0,25 m bred (ÖSÖ-VNV), 0,4 m tjock. Rektangulär genomskärning med snett avskuren topp och spets på Ö sidan. På SSV sidan ristningen. Enligt Upplands runinskrifter har 33:2 och 33:4 tidigare varit inmurade i kyrkomuren.
Enligt Upplands runinskrifter är inskriften inte svårläst, men saknar språklig mening.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hjälsta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning från moränrygg (Ö-V), betesmark.
V om kyrkogården.
8 m V om nr 33:3.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett försök till tolkning av inskriften finns i Holm 1981. \"Fast[ulf]R x [auk] + þuli a[u]k x ? x letu ræisa stæin aftiR x þi[a]lfa + fa[þ]ur sin\"

Vill du se flera runstenar i Hjälsta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.688555
Longitud: 17.384397
Lämnings-ID: L1943:1228
Riksantikvarieämbetets ID: Hjälsta 33:4
Sveriges runinskrifter: U811 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hjälsta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Ett försök till tolkning av inskriften finns i Holm 1981. \"Fast[ulf]R x [auk] + þuli a[u]k x ? x letu ræisa stæin aftiR x þi[a]lfa + fa[þ]ur sin\"
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Hjälsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1228