Runsten U810, L1943:3498, Fröslunda 43:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U810, L1943:3498
Foto av Runsten U810, L1943:3498
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... och Ernviðr, de lät resa denna sten..."

Visa originaltolkning och runtext

… auk · ernuiþr · þair ×× li(t)u · raisa · stan · þisa …

… auk · ernuiþr · þair ×× li(t)u · raisa · stan · þisa …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus granit, 1,1 m hög, 0,6 m bred (ÖNÖ-SV), 0,2 m tjock. På SÖ sidan ristningen. Stenen är rest och fastsatt med cement på en stenplatta, 0,6x0,5 och 0,1 m hög. NV sidan är fastsatt med cement, i en jordfast sten, 0,3x1,7 och 0,5 m hög. Intill och NÖ om runstenen är 2 vägstenar placerade. Området intill runstenen används som kompost.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Ärnvid de läto resa denna sten ..."

Flyttats och rests 1941.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NNÖ-sluttning av moränhöjd, skogskark (Lövskog).

40 m NV om NÖ kant å bostadshus, 7 m V om V hörnet på gäststuga (NV-SÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709044
Longitud: 17.277372
Lämnings-ID: L1943:3498
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 43:1
Sveriges runinskrifter: U810 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3498