Runsten U808, L1943:4280, Fröslunda 13:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U808, L1943:4280
Foto av Runsten U808, L1943:4280
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gísl och Ingimundr, goda tappra män, lät göra landmärket till minne av Halfdan, deras far och till minne av Eydís, deras moder. Må Gud nu hjälpa hennes själ väl.

Visa originaltolkning och runtext

· kisl · auk · nkimuntr · koþiʀ ' trekaʀ ' kerua · litu · merki · at · halftan '· faþur ' sin ' auk ' at ' aytisi · moþur ' sina · kuþ ' hielbi · sal · henaʀ ' uel nu '

· kisl · auk · nkimuntr · koþiʀ ' trekaʀ ' kerua · litu · merki · at · halftan '· faþur ' sin ' auk ' at ' aytisi · moþur ' sina · kuþ ' hielbi · sal · henaʀ ' uel nu '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen är 2 m hög, 1,5 m bred (ÖSÖ-VNV), 0,25 m tjock. Den ristade sidan är vänd mot SSV. Runhöjd 6-8 cm. Enligt Uppl runinskrifter upprestes de "resta stenarna" år 1926.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gisl och Ingemund, goda unga män, läto göra minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälpe nu väl hennes själ."

Runstenen målad och rest på sten och cementgrund.
Rättades upp och höjdes ca 40 cm 1926.
Uppmålad och flyttad 3 m åt N ristningsytan vänd mot S 1969.
Uppmålad 1995.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröslunda socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag VSV-sluttning från bergområde, betesmark, tidigare odlad.

Intill och NNÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fröslunda socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720247
Longitud: 17.263538
Lämnings-ID: L1943:4280
Riksantikvarieämbetets ID: Fröslunda 13:2
Sveriges runinskrifter: U808 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Fröslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:4280