Runsten U796, L1943:2609, Enköping 2:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U796, L1943:2609
Foto av Runsten U796, L1943:2609
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sægrímr lät (detta) klippa till minne av sin son Áfastr. Hlífsteinn skar dessa runor till minne av den gode tappre mannen.

Visa originaltolkning och runtext

+ se-rimr + lit + aku… …-t + sun sin + afast ++ lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

+ se-rimr + lit + aku… …-t + sun sin + afast ++ lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,95 m hög, 1,0 m bred (N-S) och 0,21 m tjock. Runhöjd 9,0-4,5 cm. Stenen vänder ristningsytan mot V.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... efter sin son Åfast. Livsten högg dessa runor efter en god ung man."

Rest 1946.
Rengjord och uppmålad 1964.
Rengjord 1972
Skyltad 1976.
Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköping socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås bevuxen med rönn, björk, lind, parkanläggning.

50 m S 10cg V om 2:1 och 25 m NNÖ om N hörnet av skolhus samt 2 m ÖSÖ om parkgång.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköping socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.63855
Longitud: 17.081
Lämnings-ID: L1943:2609
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 2:2
Sveriges runinskrifter: U796 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2609