Runsten U792, L1942:5142, Tillinge 8:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U792, L1942:5142
Foto av Runsten U792, L1942:5142
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kárr lät resa denna sten till minne av Haursi(?), sin far; och Kabbi(?)/Kampi(?)/Kappi(?)/Gapi(?) till minne av hans släkting-vid-äktenskap. (Han) reste kompetent; tjänat rikedom utomlands i Grekland för sin arvtagare.

Visa originaltolkning och runtext

kar lit · risa · stin · þtina · at · mursa · faþur · sin · auk · kabi · at · mah sin · fu- hfila · far · aflaþi ut i · kri[k]um · arfa · sinum

kar lit · risa · stin · þtina · at · mursa · faþur · sin · auk · kabi · at · mah sin · fu- hfila · far · aflaþi ut i · kri[k]um · arfa · sinum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten 1,7 m h 0,9-1,2 m br. (25-225cg) 0,4-0,5 m tj. Runhöjden 7-12 cm h. Stenen vänder sistningsytan mot Ö. 20 m S om 1: 2)Reststen 1,5 m h 1 m br och 0,2-0,3 m tj. Stenen har tidigare legat i åkern. 50 m N om sin nuvarande plats. Nr 1 U792. Rev 1980:U 792. Kår lät resa denna sten efter Horse, sin fader och Kabbe efter sin svåger (måg) Han for dristigt, förvärvade ägodelar ute iGerkland åt sin arvinge. Ca 15 m SÖ om nr 1 är 3) Vadställe ca 15 m (N-S) och intill 8 m br. Under vattnet syns delar av en ställvis reserad stenläggning, fortfarande i bruk. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ängsmark. Plan lermark.

(2) 7 m Ö väg 3 m N Enköpingsån vid Ullbro vad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642709
Longitud: 17.014771
Lämnings-ID: L1942:5142
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 8:1
Sveriges runinskrifter: U792 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5142