Runsten U789, L1942:5052, Tillinge 137:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U789, L1942:5052
Foto av Runsten U789, L1942:5052
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgunnr lät hugga stenen till minne av Rúni(?)/Hróarr(?), (hennes) husbonde ..."

Visa originaltolkning och runtext

(þ)(o)rkuþr + lit + akua + sten + ʀfti + ruah + bunt- …

(þ)(o)rkuþr + lit + akua + sten + ʀfti + ruah + bunt- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 80x20-50 m (N-S), bestående av ca 20 fornlämningar. Dessa utgöres av rektangulära, fyllda stensättningar. Stensättningarna är 2x3 m och 3x4 m. Närmast orienterade Ö-V. Övertorvade. Deflesta har kantkedja av 0,2-0,4 m st stenar. Rev 1980. Flera av stensättningarna är större än tidigare angivits. Den största i N delen är ca 7x5 m (Ö-V). Flera förefaller kopplade. I S delen är möjligen 1 treudd samt några runda stensättningar. Nyligen avverkad skog i igenväxande hagmark. I NV delen är en stensträng, 160 ml (N-S, NÖ-SV) 1-2 m br och 0,2-0,5 m h av 0,4-2 m st stenar samtenstaka större flyttblock. Strängen är lagd i 2-3 rader och vanligen i 1-2 skikt. Den S begränsningen är ngt oklar, då stensträngen där slutar i en mycket blockrik moränrygg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sydsluttning av moränås, hagmark.

Ö begränsningen i åkerkant och S begränsningen ca 5 m N om annanåkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (1999b:60) läser första namnet som arkuþr.

Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646439
Longitud: 16.95983
Lämnings-ID: L1942:5052
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 137:3
Sveriges runinskrifter: U789 (Upplands runinskrifter)
Plats: Mälby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Livsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (1999b:60) läser första namnet som arkuþr.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5052