Runsten U788, L1942:5504, Tillinge 116:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U788, L1942:5504
Foto av Runsten U788, L1942:5504
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans son …

Visa originaltolkning och runtext

…st… …-- + sun se(a) + s-…

…st… …-- + sun se(a) + s-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sönderslagen i bitar, varav 2 bitar återstår, den största mätande 1,2x0,7 m, 15-25 cm tj. Den minsta är 0,3-0,35 m. Runhöjden är 7-9 cm h. Runstenen vänder U788. Rev 1980: Bägge stenarna är flyttade av markägaren i samband med tomtplanering och är nubelägna omedelbart V om boningshusets V-gavel. Markägaren uppmanades att återställa stenarna på sitt ursprungliga läge, ca 25 m NNÖ om boningshuset, vilket denne också åtog sig att göra. Bör bevakas, så att stenarna ej "försvinner". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.659295
Longitud: 16.958757
Lämnings-ID: L1942:5504
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 116:1
Sveriges runinskrifter: U788 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5504