Runsten U780, L1942:8658, Svinnegarn 7:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U780, L1942:8658
Foto av Runsten U780, L1942:8658
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...och Holmsteinn och Steinbjörn lät hugga stenen till minne av sin bror Eistr."

Visa originaltolkning och runtext

+ ry-… yk + umsten + yk + stenbyrn + litu akua + sten + at + est + bruþur sin

+ ry-… yk + umsten + yk + stenbyrn + litu akua + sten + at + est + bruþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1,3 m br, inmurad i vapenhusets SÖdel. U778. 2) Runstensfragment, 1,2 m h 1,1 m br, 0,3 m tj, uppställt utefter vapenhusets östra vägg. U780. 3) Sex st runstensfragment, cirka 0,35x0,35 m vardera, uppställda utefter vapenhusetssödra vägg. Fem av dessa är av en rödaktig stenart, en är av något ljusare material. (781, 782, 783, 784. 4) Runsten, 1,75 m h 1,2m br och 0,05-0,15 m tj. Stenens överdel är avslagen. Uppställd0,6 m V ytterväggen till kyrkan och 1 m N om porten. Skriften påV sidan. U779. Rev 1980: I vapenhuset är sammanlagt 12 runstensfragment. Det minsta 0,1x0,2 m st och det största 0,6x0,6 m st. Vapenhuset markerat med X på fotokartan. Anm: 5 av de mindre runstensfragmenten är tidigare undersökta och imålade. Det sjätte är funnet i en stenmur 200 m N om kyrkan (fyndplatsen markerad med X påkartan), sommaren 1951. Ännu ett runstensfragment, icke tidigarekänt, förvaras i prästgården. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svinnegarn socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset
Vapenhuset i Svinnegarns kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Svinnegarn socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588177
Longitud: 17.001004
Lämnings-ID: L1942:8658
Riksantikvarieämbetets ID: Svinnegarn 7:2
Sveriges runinskrifter: U780 (Upplands runinskrifter)
Plats: Svinnegarns kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Livsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Svinnegarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8658