Runsten U776, L1943:2754, Enköpings-Näs 10:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U776, L1943:2754
Foto av Runsten U776, L1943:2754
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Steinn/Sveinn/Seinn lät resa denna sten till minne av Viðbjǫrn (sin) far …

Visa originaltolkning och runtext

sin : lit : risa : stin : þtina : au[ftr : uiþburn : faþur …]

sin : lit : risa : stin : þtina : au[ftr : uiþburn : faþur …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 5 delar. Utgör omkring halva U 776, funnen vid Väppeby.

Enligt Fornvännen 1972 påträffades de fem fragmenten 1968 liggande i golvnivå och till en del under mangårdsbyggnadens skorstensstock med ristningsytorna vända uppåt. Runorna upptäcktes först sedan fragmenten brutits loss ur golvet. De resterande delarna av runstenen har eftersökts utan resultat. Fragmenten som har passning till varandra, har sammanfogats till två större delar och 1971 flyttats till kyrkmagasinet. Grå, grovkornig granit, 1,87 m lång, 0,70 m bred och 0,30 m tjock. Runornas höjd 12-15 cm. Inskriften lyder:"Sven (eller Sten) lät resa denna sten efter Vidbjörn, fader ..."

För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Förvaras i kyrkmagasinet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.560448
Longitud: 17.010085
Lämnings-ID: L1943:2754
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 10:2
Sveriges runinskrifter: U776 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2754