Runsten U775, L1943:3538, Enköpings-Näs 46:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U775, L1943:3538
Foto av Runsten U775, L1943:3538
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Védjarfr lät resa denna sten till minne av Ásgeirr(?) och till minne av Sveinn; och (med) Végerðr lät de göra landmärket. Tíðkumi ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

u[i]tarfʀ · lit · rsa · stin · linsa · ifi[ʀ · asaaiʀ · a]uk · e[ft] suain auk · uiker · þau liti · litu · (k)… …(r)ki · t[iþk]umi · risti · ru[naʀ] þis

u[i]tarfʀ · lit · rsa · stin · linsa · ifi[ʀ · asaaiʀ · a]uk · e[ft] suain auk · uiker · þau liti · litu · (k)… …(r)ki · t[iþk]umi · risti · ru[naʀ] þis

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,5 m hög, 1-1,3 m bred, 0,2-0,5 m tjock. Ristade sidan mot V visar rika orneringar med runslinga huvudsakligen kring kanterna. Denna är bortslagen på flera ställen. Tydligt huggna runor. Omedelbart framför stenen ligger för närvarande en vedstapel. Stenen skall vara flyttad från Väppeby där den stått strax intill nr 5. Runornas höjd är 6-8 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vidjärv lät resa denna sten efter Åsger (?) och efter Sven, och han (Vidjärv) och Vigärd de läto göra minnesmärket. Tidkumi ristade dessa runor."

Ny lagning 1946.
Lagningen översedd 1971.
Uppmålad 1999.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park.
Vid Hjulsta kloster.
12 m väg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.546008
Longitud: 17.01828
Lämnings-ID: L1943:3538
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 46:1
Sveriges runinskrifter: U775 (Upplands runinskrifter)
Plats: Väppeby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3538