Runsten U774, L1943:3486, Enköpings-Näs 44:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U774, L1943:3486
Foto av Runsten U774, L1943:3486
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eybjǫrn och Þorgísl reste denna sten till minne av Ásleikr, deras far/svåger(?) Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

aybiarn × auk × þurkisl + raistu + stain × þina × aftir × oslaik + siuhr × sin kuþ × hialbi + ont × hans

aybiarn × auk × þurkisl + raistu + stain × þina × aftir × oslaik + siuhr × sin kuþ × hialbi + ont × hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,75 m hög, 1-1,5 m bred, 0,2-0,35 m tjock. Ristning på N sidan i en slinga runt stenens kant med kors i mitten. Bakom runstenen ligger en sten 1,2x0,7 m (Ö-V).

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Öbjörn och Torgils reste denna sten efter Åslek, sin svärfar (svåger?). Gud hjälpe hans ande."

Rest 1946.
Uppmålad 1999.
Skyltad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköpings-Näs socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg- och moränhöjd. Hagmark.

3 m S väg (VNV-ÖSÖ) 8 m Ö åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköpings-Näs socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.542767
Longitud: 17.022779
Lämnings-ID: L1943:3486
Riksantikvarieämbetets ID: Enköpings-Näs 44:1
Sveriges runinskrifter: U774 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköpings-Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:3486