Runsten U768, L1941:7330, Vårfrukyrka 168:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U768, L1941:7330
Foto av Runsten U768, L1941:7330
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ágoti och Ǫzurr och Björn reste denna sten till minne av Nokki, en bra tapper man."

Visa originaltolkning och runtext

akuti + auk + osur + auk × biaurn × rastu × stain × (þ)[ina × afti](r) × nuka × trihk + kuþan ×

akuti + auk + osur + auk × biaurn × rastu × stain × (þ)[ina × afti](r) × nuka × trihk + kuþan ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstene är belägen i gravfältets SV del, punktmarkerad på fotokartan. Den är av ljus gråsten, avsmalnande uppåt, 1,65 m h. 1,35m br (N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd 5,5-8,5 cm. S kant av stenen skadad. Stenen uppmålad, målningen väl bibehållen. U768: Texten vetter mot V. 13 m Ö om åker (N-S). Endast runstenen och de tre intilliggande, tydligaste gravarna var tidigare registrerade, och anledningen är uppenbarligen att platsen till år 1971 var beväxt medkraftig blandskog med inslag av barrträd, som då avverkades. Om gräset då var högt har de närmast flata fornlämningarna varit mycket svåra att urskilja, vilket som synes ovan fortfarande är fallet trots att gräset nu är kortbetat av får. Det i stort sett oskadade gravfältet kan möjligen ha skadats i V kanten av åker. Det ärnu beväxt med de år 1971 kvarlämnade lövträden, som bildar en gles skog av hagkaraktär av främst björkar, samt enstaka ekar, granar och enbuskar. 1) Gravfält, 140x20-40 m (NNÖ-SSV), bestående avca 30 fornlämningar. Dessa utföres av ca 18 runda eller närmastrunda stensättningar, 3 rektangulära stensättningar, 2 kvadratiska stensättningar ca 6 otydliga stensättningar och 1 runsten. De runda stensättningarna är 4-10 m vanligen 5-7 m diam och 0,0-0,4 mh (vanligen ca 0,1 m h). Övertorvade, de flesta med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,4 m st. Några har helt, de flesta delvis synligkantkedja, 0,05-0,3 m h (vanligen högst 0,1 m ) av 0,2-0,8 m l stenar. De två tydligaste har i mitten grop, 2-3 m diam och 0,6 m dj. Några är yt- och kantskadade. De rektangulära stensättningarnaär 5x3 m (N-S) 5x3 m (Ö-V) och 3x2 m (Ö-V) och 0,1-0,1 m h. övertorvade med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Helt eller delvis synlig, gles kantkedja, 0,05-0,15 m h, av 0,2-0,5 m l stenar. Belägna i gravfältet huvuddel, i SV. De kvadratiska stensättningarna hr 5 m sida (N-S, NNÖ-SSV) och är 0,1-0,2 m h. övertorvade medi ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja, 0,1-0,3 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. Belägna i gravfältets huvuddel, i SV. Minst 6stensättningar kan urskiljas men är så otydliga att formen ej kanbestämmas. De är närmast plan, vanligen 0,1, högst 0,2 m h, övertorvade. Synliga främst genom enstaka, korta kantkedjerader i torven. Några är belägna i brant V-sluttning i gravfältets ö kant, några är förmodligen fyrsidiga. Några gravar är belägna under 20 mfrån gravfält nr 5, men nedanför den markanta bergklacken med detta gravfält, varför det är lämpligt med separat beskrivning. Runstenen är belägen i gravfältets SV del, punktmarkerad på fotokartan. Den är av ljus gråsten, avsmalnande uppåt, 1,65 m h. 1,35 mbr(N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd 5,5-8,5 cm. S kanten av stenen skadad. Stenen uppmålad, målningen väl bibehållen. U 768. Texten vetter mot V. 13 m Ö om åker (N-S). Endast runstenen och de tre intilliggande, tydligaste gravarna var tidigare registrerade, och anledningen är uppenbarligen att platsen till år 1971 var beväxt medkraftig blandskog med inslag av barrträd, som då avverkades. Om gräset då var högt har de närmast flata fornlämningarna varit mycket svåra att urskilja, vilket som synes ovan fortfarande är fallet trots att gräset nu är kortbetat av får. det i stort sett oskadade gravfältet kan möjligen h skadats i V kanten åv åker. Det ärnu beväxt med de år 1971 kvarlämnade lövträden, som bildas en gles skog av hagkaraktär av främst björkar samt enstaka ekar, gravaroch enbuskar) Gravfältet begränsas i S-SV av en 2) Åker, 25x20 m(Ö-V), som från B skjuter in i moränbacken. Stenfri, Begränsas av grunda diken. Igenlagd. Möjligen förhistorisk. Se gravförteckning s 26. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark, brant till svag block- och stenrik V- ochN-sluttande moränsluttning av Kalberg, och nedanför detta, i Ö och S kanten avodlade dalar. Hagmark (förr skogsmark).

Intill och N om traktorväg, (Ö-V), intill, N-NÖ om gammal, mindre åkerteg, samt intill och Ö om åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70537
Longitud: 17.04764
Lämnings-ID: L1941:7330
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 168:3
Sveriges runinskrifter: U768 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrby, Grop-Norrby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Erik
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7330