Runsten U765, L1941:7510, Vårfrukyrka 301:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U765, L1941:7510
Foto av Runsten U765, L1941:7510
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

-…k…-…-n : h…sl-…- : a-s : -…

-…k…-…-n : h…sl-…- : a-s : -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, fragment av, granit, 1,65 m h, 1,3 m br (Ö-V) och 0,40 m tj. Delvis vittrat otydlig inskrift på den mot N vända sidan. V delen hopfogad med cement av 3-4 bitar med den Ö, vars två stycken synes sakna inskription. 25-50 m NNV om 1 och i åkermark är:2) Fyndplats för runsten, där den påträffades vid odlingsarbetenliggande upp och ned i åkermarken, varför den kom att söndersprängas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) N-slänt av moränhöjd intill och S om smal sidodalgång (Ö-V).Skogsmark.
En del av stenen finns i Enköpings museum.
7 m S om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612753
Longitud: 17.092339
Lämnings-ID: L1941:7510
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 301:1
Sveriges runinskrifter: U765 (Upplands runinskrifter)
Plats: Klista
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7510