Runsten U759, L1943:2656, Enköping 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U759, L1943:2656
Foto av Runsten U759, L1943:2656
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Brynjulfr(?) och Hrefningr(?) och Sigvaldi lät resa denna sten till minne av Ásgeirr, deras far. Må Herren Gud hjälpa hans ande bättre än han har förtjänat. Tíðkumi ristade dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

birynhiifʀ : ak : hrifnkʀ : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : þini : at : askiʀ : faþur : sin : kuþ trutin : hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiʀ : til : kart : tiþkumi : risti : runaʀ : þasi

birynhiifʀ : ak : hrifnkʀ : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : þini : at : askiʀ : faþur : sin : kuþ trutin : hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiʀ : til : kart : tiþkumi : risti : runaʀ : þasi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus gråsten, 1,84 m hög, 1,11 m bred (N 15cg Ö-S 15cg V) och 0,25 m tjock. Stenen vänder ristningsytan mot NV.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brynjulv och Rävning (?) och Sigvalde läto resa denna sten efter Åsger, sin fader. Herren Gud hjälpe hans ande bättre än han har gjort sig förtjänt av. Tidkume ristade dessa runor."

Rengjord och uppmålad 1964.
Skyltad 1976.
Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Enköping socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusås bevuxen med rönn, björk, lind, parkanläggning.

15 m SÖ om SÖ hörnet av hus (fd skolpaviljong). 8 m ÖSÖ om parkväg och 6 m V om dito samt 40 m S 15cg V om förgrening mellan fyra parkvägar.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Enköping socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.638984
Longitud: 17.08097
Lämnings-ID: L1943:2656
Riksantikvarieämbetets ID: Enköping 2:1
Sveriges runinskrifter: U759 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Enköping
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:2656